HR – rešitve

KOMPETENČNI MODEL

V sklopu procesa oblikovanja kompetenčnega modela, zajamemo ključne kompetence zaposlenih. Kompetence zajemajo vse tiste lastnosti, znanja, spretnosti in značilnosti posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno opravlja svoje delovne naloge. Kompetenčni model je živ dokument, ki jasno zastavlja temeljne in specifične kompetence zaposlenih, ki zagotavljajo razvoj in uspeh tako podjetja kot posameznika. Načrtovanje karier in nasledstev bo veliko lažje, prav tako bodo vzpostavljena jasnejša merila delovne uspešnosti, kar bo omogočalo pravičnejše in objektivnejše nagrajevanje. Pomagamo vam od začetne nastavitve procesa oblikovanja kompetenčnega modela do uvajanja modela in njegovo uporabo v podjetje.

BAZENI TALENTOV

Bazen talentov omogoča nabor ustreznih posameznikov, ki lahko v prihodnosti prevzamejo določeno delovno mesto. Treba je oblikovati ustrezno strategijo za identifikacijo talentov v podjetju, od širokega do ožjega. Pri tem pomagamo pri oblikovanju bazena talentov, pri oblikovanju načina črpanja talentov iz bazena, pri aktivnem upravljanju bazena talenta in pri sami komunikaciji znotraj podjetja. Prav tako pomagamo pri pripravi razvojnih načrtov in iskanju ujemanja z možnimi delovnimi mesti. Prav tako pomagamo pri pripravi oblikovanja seznama kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo ter oblikovanju kontinuiranega načrta kako jih doseči.

SISTEM NASLEDSTEV

V vsakem podjetju so določena delovna mesta ključna, kar pomeni, da je od tega delovnega mesta odvisna uspešnost podjetja. Zato je pomembno, da je organizacija zmeraj pripravljena na možne spremembe znotraj teh kadrov. Pri tem se je pomembno zavedati, da nimamo v mislih samo tiste odhode kadrov, ki se upokojijo, ampak tudi splošne nenačrtovane menjave delovnih mest oz. odhode zaposlenih. S pravočasno in primerno usposobljenimi kandidati zagotovimo, da v primeru odhoda ključnega zaposlenega, podjetje ne utrpi velike izgube, saj bo delovno mesto lahko takoj prevzel pripravljen naslednik. S sistemom nasledstev zagotovimo, da se prenesejo ustrezna formalna in neformalna znanja. Pri tem pomagamo vseh korakih procesa, največji poudarek pa je pri tem na pripravi individualnih razvojnih načrtov.

MENTORSKI SISTEM

Vsako podjetje ima specifično strokovno znanje. Uspešen mentorski sistem zagotavlja, da se vso pomembno znanje, izkušnje prenašajo na naslednike in se tako ohranijo v podjetju. Mentorstvo oživi mentorje, novi zaposleni pa se hitreje in uspešneje uvedejo. Pri oblikovanju strategije mentorstva pomagamo pri identificiranju ustreznih mentorjev ter jih tudi izobrazimo. Pri tem postavimo jasen in merljiv sistem z jasnimi kriteriji, kar omogoča njegovo uspešnost. Pri pripravi mentorske strategije je pomembno, da določimo cilje, definiramo mentorski proces, vzpostavimo komunikacijsko strategijo itd. Prav tako nudimo redno supervizijo mentorjem.

ORGANIZACIJSKA KULTURA

Organizacijska kultura vključuje vse vrednote, norme, pravila, stališča, prepričanja, skupne lastnosti, načine izvajanja procesov in postopkov, vedenja in načinov delovanja itd. celotnega podjetja. Oblikujmo kulturo, ki bo spodbujala uspešnost, zadovoljstvo zaposlenih, zaposlene motivirala in oblikovala boljše odnose med zaposlenimi. Z boljšim vsesplošnim počutjem zaposlenih večamo uspešnost podjetja in zmanjšujemo možnost fluktuacije. Z dobro organizacijsko kulturo poskrbimo tudi za podobo privlačnega delodajalca, saj nas tako tudi zunanji ljudje, zaradi dobre organizacijske kulture, prepoznajo kot dobrega in zaželenega delodajalca.

SISTEM NAGRAJEVANJA

S sistemom nagrajevanja lahko motiviramo zaposlene, prav tako pa nam omogoča, da ločimo odlične zaposlene od povprečnih. Da ne poteka nagrajevanje subjektivno, je potrebno vzpostaviti objektiven sistem z ustreznimi kriteriji. Pri tem vam skupaj z različnimi strokovnjaki iz vašega podjetja pomagamo vzpostaviti celoten sistem ter tako zajamemo vse pomembne vidike, ki morajo biti vključeni. Nadaljnje izobrazimo tudi ljudi, ki ocenjujejo zaposlene, da bodo kriteriji pravilno razumljeni ter pravilno uporabljeni.

POSTAVLJANJE KADROVSKE STRUKTURE V PODJETJU

Pomagamo vam lahko pri vzpostavitvi kadrovske strukture v podjetju. To pomeni, da skupaj jasno definiramo vloge, pomagamo pri prenosu odgovornosti iz obstoječih kadrov na nove, pomagamo pri iskanju ustreznih kadrov. Prav tako vam pomagamo pri vzpostavitvi različnih sistemov, npr. izobraževanj, kadrovskih analizah ter na ta način pomagamo, da podjetje deluje uspešno in učinkovito. Pomagamo vam planirati, razvijati in usposabljati kadre.

VZPOSTAVITEV SISTEMA INTERNEGA COACHINGA

Coaching na delovnem mestu je proces, v katerem s pomočjo posebnih tehnik vzpodbujamo in sprožimo miselne procese, ki pomagajo zaposlenim ter tako podjetjem, pri večji učinkovitosti. Pri tem posameznika usmerjamo k rešitvi in s tem k doseganju uspeha. Znotraj podjetja vam pomagamo vzpostaviti lasten sistem coachinga. Pri tem vam aktivno pomagamo pri vseh korakih od strokovne selekcije ustreznih zaposlenih, izobraževanj za interne coache ter stalne supervizije. Celoten proces omogoča, da zaposleni sproti rešujejo ovire ter tako skrbijo za učinkovito in uspešno delo.

„ Skupaj z vami razvijamo kompetence “ Kontaktirajte nas

Dober glas se širi v deveto vas…

Maja Čibej

Beti d.d.

"Naše sodelovanje s Kompetenco d.o.o. nas je navdušilo predvsem zato, ker so učinki dolgotrajni. Sodelavci, ki so se udeležili usposabljanj, se pogosto v konfliktnih situacijah spomnijo načinov ravnanja, ki so jih trenirali. Ker smo imeli usposabljanja v našem podjetju s celotno vodstveno ekipo, nam to tudi pomaga, da drugega lahko spomnimo na nove načine vedenja in naučene veščine prenašamo tudi do drugih naših sodelavcev. Naučili smo se praktično uporabnih veščin reševanja izzivov s področja komunikacije in vodenja, hkrati pa je usposabljanje dobro povezalo našo vodstveno ekipo."

Igor Panjan

director SmartPA d.o.o.

"Skupaj s Tino smo gradili zgodbo od trenutka, ko je podjetje preraslo številko 12 in smo ugotovili, da potrebujemo drugačno strukturo v podjetju in strategijo upravljanja s kadri. Znala je prepoznati naše močne točke in definirati priložnosti za razvoj. S sistematičnimi skupinskimi coachingi smo izboljšali sodelovanje med oddelki, veščine vodenja in dvignili splošno razpoloženje v podjetju. Velik poudarek je bil na postavitvi strukture in novih načinov komunikacije in delovanja. Tina je znala ljudi spodbuditi in motivirati. Pristop prilagaja vsakemu posamezniku. Delo je bilo zabavno in sproščeno, kljub temu pa smo se dotikali resnih tem in intenzivno delali na spremembah."